(SSR)(V2RAY) 脚本

###

适用Ubuntu CentOS
第一个版本(已经失效)

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/ssr.sh && chmod +x ssr.sh && bash ssr.sh

第二个版本

CentOS 6+ / Debian 6+ / Ubuntu 14.04 +

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/ssrmu.sh && chmod +x ssrmu.sh && bash ssrmu.sh

 

 

阿里云香港轻量要开放防火墙端口

推荐不错的vps(云服务器)商家:阿里云,搬瓦工,Vultr ,运气好的ip能看Netflix 。

go版 备用一键安装管理脚本

系统要求CentOS 6+ / Debian 7+ / Ubuntu 14.04 +

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/ss-go.sh && chmod +x ss-go.sh && bash ss-go.sh

 

Github项目:https://github.com/shadowsocks/go-shadowsocks2

 

V2ray我不怎么用就不搬进来了,地址:点击

评论已关闭。

EA PLAYER &

历史记录 [ 注意:部分数据仅限于当前浏览器 ]清空

      00:00/00:00